Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami

RAS 4 NoW

Tytuł projektu: Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW.

Cele projektu:

Celem projektu RAS 4 NoW jest opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania kontroli ruchu ciała i parametrów wydolnościowych człowieka
w czasie chodzenia rekreacyjnego lub prozdrowotnego. Funkcją jest wczesna profilaktyka, a w przypadku nieprawidłowości układu kostno-stawowego lub krążeniowo-oddechowego również długookresowa i kontrolowana korekta. Użycie kijów z rejestratorami dźwięku zapewnia słuchową informację zwrotną. Podstawą działania jest matematyczny model muzycznego porywania.

Krótki opis projektu:

Zadaniem projektu jest wspieranie działań prozdrowotnych, na które negatywny wpływ ma obecny styl życia, popularyzacja tzw. „śmieciowego” jedzenia oraz ograniczenie aktywności przez stan pandemiczny. Problem badawczy polega na zapewnieniu takiego biocybernetycznego sprzężenia zwrotnego, aby sygnały generowane przez osobę chodzacą mogły zostać mu przekazane w czytelnej formie inspirującej do skoordynowanego i poprawnegodaleszego treningu. Wykorzystuje się przy tym efekt neuronalny tzw. muzycznego porywania (Music Entrainment), tzn. inicjacji motoryki za pomocą impulsów metro-rytmicznych (Rhythmic Auditory Stimulation). Przewagę konkurencyjną projketu zapewnia interdyscyplinarny zespół autorski, obejmujący biomechatroników, neurologów, fizjoterapeutów i antropologów. Kadra B+R jest wsperana jest przez zespół naukowy prof. Haueisena, reprezentującego Technische Universität Ilmenau, zajmującego się badaniami skutkami neurologicznymi pobudzeń akustycznych.

Rezultatem projektu będzie produkt i usługa związana z jego długookresową eksploatacją, wykorzystaną do:
1) nauki poprawnego ruchu,
2) korekty nabytych dysfunkcji,
3) kształtowania nawyku drobiazgowej dbałości o siebie,
4) monitorowania procesu sukcesywnej rehabilitacji,
5) wykorzystania naturalnych skłonności do optymalizacji nakładu energetycznego.

Planowane efekty:

1) wdrożenie metodologii autokontroli motoryki własnego ciała z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatyczno-elektronicznych i sygn. biol. – RAS 4S;
2) opracowanie metody efektywnej nienadzorowanej rehabilitacji długookresowej dla chodzących pacjentów poudarowych, z wykorzystaniem systemu doradczego ze zdalnym udziałem fizjoterapeuty – RAS 4M.

Wartość projektu: 7 037 512,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 510 790,08 PLN

Beneficjenci:

Konsorcjum:

  • Lider Konsorcjium – TELVIS PUP Sp. zo.o.
  • Partner technologiczny – COMFORTEL Sp. z o.o.
  • Partner naukowy – Politechnika Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.