PLATFORMA SORT.B3S

CZYM JEST PLATFORMA SORT.B3S

Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem. Przeznaczona jest do kompleksowej obsługi operatora telekomunikacyjnego. Łączy komponenty wspierające zarządzanie usługami i bezpieczeństwem.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku w połączeniu ze sprawdzonym podejściem modułowym dają zupełnie nową jakość i możliwości systemu. Innowacyjne mechanizmy automatyzacji działań i podejście procesowe sprawiają, że praca jest bardziej efektywna. Unikalny i szeroki zakres funkcjonalny zaspokaja bieżące i przyszłe potrzeby operatora.

Platforma SORT.B3S powstała w ramach projektu pn.: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Komponenty platformy B3S

Wsparcie Biznesu

Katalog produktów

Katalog produktów pozwala na definiowanie ofert złożonych z poszczególnych usług bądź pakietów usług, z uwzględnieniem promocji. Oferty mogą być zróżnicowane dla wybranych grup klientów.

Na poziomie katalogu produktów można wyspecyfikować także technologie w jakich mogą być świadczone usługi, dzięki temu wiadomo jakie urządzenia będą potrzebne danemu klientowi.

Wsparcie sprzedaży usług

SORT.BSS pozwala m.in. organizować akcje sprzedażowe dotyczące wybranych grup klientów w zdefiniowanych lokalizacjach i ofertach. Do wyboru możliwe są tylko oferty spełniające specyficzne kryteria, w szczególności wymagające jedynie tych technologii, które dostępne są na danym terenie. Oferty prezentowane są zarówno w postaci tabelarycznej jak i jako wykresy obrazujące opłaty w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Wszystko po to by móc czytelnie prezentować informacje, co ma ogromne znaczenie dla komfortu obsługi systemu i gwarancji dokonania właściwego wyboru.

SORT.BSS sprawdzi się również w zastosowaniu na urządzeniach mobilnych. Wszystkie funkcjonalności można wykorzystywać pracując w terenie np. podczas akcji sprzedaży door to door.

Obsługa Klienta

Możliwość segmentacji Klientów z dowolną liczbą definiowalnych parametrów, pozwala indywidualizować obsługę różnych grup klientów. Wszystkie operacje wykonane na koncie klienta są rejestrowane. W trakcie procesu obsługi klienta operator na jednym ekranie ma wszystkie dane i wszystkie działania jakie może wykonać oraz informację o historii działań i wgląd w ewentualne notatki, opisy jakimi wcześniej Klient został opisany.

Dystrybucja informacji do Klientów

System posiada mechanizmy pozwalające na wysyłanie informacji do wybranych Klientów dotyczące różnych działań podjętych w związku ze świadczeniem usług. Typowym przykładem jest informacja o wystawionej fakturze. Dystrybucja odbywa się drogą mailową i/lub za pomocą SMS.

Urządzenia i magazyny

W Systemie jest możliwość zdefiniowania dowolnej liczby magazynów oraz urządzeń, a następnie przydzielanie urządzeń do magazynów oraz przenoszenie pomiędzy magazynami. Pozwala to śledzenie historii sprzętu, od przyjęcia na magazyn główny, do momentu utylizacji.

Podczas wdrożenia Systemu definiuje się technologie jakie obsługują urządzenia sieciowe i klienckie używane przez Operatora. Następnie podczas wprowadzania urządzeń do Systemu można wybrać które technologie realizuje dane urządzenie, pozwala to potem na wybór właściwych urządzeń w różnych procesach realizowanych w Systemie.

Rozliczenia i wpłaty

Istnieje możliwość definiowania okresów rozliczeniowych o dowolnej długości oraz przypisywania Klientów do wybranych okresów. Można również wystawić faktury na żądanie, za wyświadczone usługi jednorazowe. System generuje pliki JPK oraz posiada API do przesyłania danych do systemu księgowego. SORT.BSS gwarantuje, że rozliczone zostaną wszystkie wyświadczone Klientom usługi.

Istnieje funkcjonalność przyjmowania wpłat w kasie oraz rozliczenie wpłat masowych z banków. W eBOK jest z kolei możliwość dokonywania płatności za pomocą kodów QR.

Reklamacje

Jeśli reklamacja wymaga interwencji służb technicznych system pozwala na tworzenie dla nich odpowiednich zleceń technicznych. W przypadku uznania reklamacji i decyzji o wyliczeniu bonifikat oraz rekompensat, zostaną one obliczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich przepisach.

Windykacje

System umożliwia wyświetlanie list Klientów z zaległościami oraz tych podlegających windykacji. Listy można filtrować i sortować wg różnych kryteriów. Wobec poszczególnych Klientów lub całych grup można podejmować różne akcje windykacyjne, zależne od zdefiniowanych w procesie windykacji etapów.

Telefonia stacjonarna i mobilna

Funkcjonalność pobrania rekordów taryfikacyjnych z central, wyznaczenie czasów połączeń oraz numerów do których dzwoniono. Na podstawie tych informacji, z uwzględnieniem cennika bilingowego, obliczane są opłaty. Wyznaczone wartości przekazywane są do procesu fakturowania, razem z bilingiem.

 

Zlecenia techniczne

System zawiera definiowalne terminarze dla techników. Pozwalają one na przydzielanie prac do wolnych „okien czasowych”, zapewnia kontrolę realizacji prac. Technikom udostępnia niezbędną wiedzę do organizacji swojej pracy oraz możliwość rejestracji wykonania zlecenia. Responsywny interfejs w systemie pozwala na pracę w biurze oraz w terenie na urządzeniach mobilnych.

Moduł raportów i analiz

W systemie SORT.BSS jest moduł konfigurowalnych raportów, w którym znajdują się predefiniowane raporty standardowe. Każdy Operator może samodzielnie utworzyć dowolny raport tworząc odpowiednie zapytania SQL, moduł udostępnia wszystkie dane znajdujące się w bazie systemu.

 

eBOK

Moduł posiada konfigurowalne elementy wyglądu interfejsu użytkownika takie jak logo Operatora, kolory itp. Zapewnia dostęp do dokumentów klienta np.: umowy, zamówienia, faktury. Możliwość pobrania kodu QR zawierającego wszystkie dane do przelewu. eBOK jest też kanałem marketingowym informującym Klienta o nowych ofertach.

Komponenty platformy B3S

Systemy Sieci

Hierarchiczna topologia sieci

SORT.OSS to możliwość definiowania hierarchicznej budowy sieci oraz wskazywania lokalizacji w której znajdują się poszczególne węzły. Tak zdefiniowane węzły, wraz z relacjami pomiędzy nimi, można następnie przeglądać na mapie, co ułatwia m.in. planowanie modernizacji sieci.

Definiowanie technologii dostępnych w poszczególnych lokalizacjach

Dla każdego urządzenia sieciowego należy zdefiniować technologie jakie ono realizuje. Wraz z informacją o lokalizacji urządzenia pozwala to na wybór jakie usługi można zaoferować Klientowi pod wskazanym przez niego adresem.

Systemy sterowania platformami usługowymi

SORT.OSS to również provisioning do różnorodnych platform sprzętowych, m.in.: GPON różnych producentów, routery dostępowe, platformy IPTV, platformy VoIP i inne.

Wizualizacja sieci oraz dostępnych technologii na mapach

Prezentowanie na mapach hierarchicznej topologii posiadanej sieci z uwzględnieniem technologii dostępnych na poszczególnych urządzeniach i lokalizacjach.

Komponenty platformy B3S

Bezpieczeństwo

SORT.SEC – Komponent Bezpieczeństwa

W ramach projektu B3S – Business and Security Support System, wykonane zostały modyfikacje w komponencie SORT.BSS polegające na rejestrowaniu różnorodnych zdarzeń zachodzących w Systemie, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych i ogólnie biznesu Operatora telekomunikacyjnego. Utworzony został również nowy komponent SORT.SEC służący do zbierania i analizy zdarzeń z Systemu SORT.BSS oraz infrastruktury sieciowej.

SORT.SEC umożliwia Operatorowi spełnienie wymogów prawnych dotyczących Operatorów telekomunikacyjnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług. Operatorzy zostaną zobowiązani do prowadzenia działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług również na podstawie nowego Prawa Telekomunikacyjnego, które musi do końca roku 2020 być dostosowane do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

W przypadku Operatorów, którzy w myśl Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa stali się Operatorami Usług Kluczowych, wdrożenie Systemu SORT.SEC jest doskonałym rozwiązaniem do zapewnienia, że wszystkie wymagania prawne są właściwie realizowane.

Wybór zdarzeń zachodzących w systemie oraz infrastrukturze sieciowej, które będą monitorowane

Możliwość monitorowania różnych zdarzeń takich jak: logowanie operatorów do systemu, definiowanie klientów, umów. Można również monitorować zdarzenia zachodzące w infrastrukturze sieciowej Operatora. Operator może w każdej chwili wybrać, które zdarzenia chce aktualnie monitorować.

Definiowanie wartości krytycznych wyzwalających alerty

Dla każdego monitorowanego zdarzenia można zdefiniować krytyczne wartości, których przekroczenie wyzwoli alert. Dzięki tej funkcjonalności można np. kontrolować pracę personelu, czy nie podejmuje niebezpiecznych dla Operatora działań oraz czy praca jest wykonywana w efektywny sposób.

Tworzenie incydentów, analiza skutków incydentu

Z każdego alertu można utworzyć incydent, ale nie tylko, można go też tworzyć niezależnie. W ramach incydentu można dokonać analizy skutków, strat finansowych, określić zasoby i procesy których dotyczy, opisać podjęte działania.

Szacowanie ryzyka zaistnienia groźnych zdarzeń oraz kosztów zabezpieczeń

Na podstawie liczby incydentów danego rodzaju system pozwala na wyznaczenie prawdopodobieństwa zaistnienia danego zagrożenia oraz oblicza potencjalne straty. Możliwe jest również zdefiniowanie zabezpieczeń i wyliczenie ich kosztu.

Prezentacja zdarzeń w formie wykresów

Zdarzenia podlegające monitorowaniu są prezentowane za pomocą wykresów pozwalających na orientowanie się w skali i źródłach potencjalnego zagrożenia.

Prezentacja zagrożeń

Zdefiniowane przez operatora zagrożenia są prezentowane w podziale na obszary wraz z informacją o wyliczonym poziomie ryzyka.

Planowanie zabezpieczeń

Wszystkie powyższe działania mają na celu zaplanowanie zabezpieczeń niwelujących straty w przypadku wystąpienia najniebezpieczniejszych zagrożeń.

PLATFORMA SORT.B3S

CO ZYSKASZ DZIĘKI SORT.B3S

 • Kompleksowy System do prowadzenia biznesu
 • Mobilność Systemu – możliwość pracy z systemem na dowolnych urządzeniach z dostępem do Internetu.
 • Automatyzacja działań – system wykonuje w tle działania powiązane z wykonaną akcją, zapewniając spójność danych i podnosząc komfort pracy
 • Provisioning różnorodnych platform sprzętowo-usługowych: GPON, HFC, VoIP, IPTV, VOD, MVNO i inne.
 • Uwzględnianie możliwości technicznych podczas ofertowania.
 • Prezentowanie zasobów systemu na graficznych diagramach – diagramy pokazują w czytelny sposób złożone zagadnienia i pozwalają na ocenę analizowanego zagadnienia jednym „rzutem oka”.
 • Procesowe działanie, możliwość modelowania procesów.
 • Zlecanie, kontrola i optymalizacja pracy techników.
 • Eliminacja papierowych dokumentów.
 • Wizualizacja topologii sieci na mapach – prezentowanie na mapach topologii posiadanej sieci z uwzględnieniem technologii dostępnych w poszczególnych lokalizacjach. Wizualizacja miejsc awarii sieci i lokalizacji które zostają odcięte od usług w wyniku awarii.
 • Możliwość kontroli pracy pracowników Operatora
 • Zabezpieczenie biznesu, szacowanie ryzyk i kosztów zabezpieczeń.
 • Monitorowanie pojawiających się w Systemie i infrastrukturze Operatora błędów i awarii.
 • Monitoring cyberzagrożeń – Monitoring infrastruktury pozwala na wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń i ruchu w sieci.

PLATFORMA SORT.B3S

JAK MOŻESZ NABYĆ SORT.B3S

System SORT.B3S udostępniamy w różnych konfiguracjach komponentów, zależnie od potrzeb Operatora. Każdy z komponentów: SORT.BSS, SORT.OSS i SORT.SEC jest osobnym Systemem i może być wdrożony oraz eksploatowany samodzielnie. Jednak dopiero połączenie wszystkich komponentów razem pozwala Operatorowi na wykorzystanie wszystkich możliwości jakie oferuje System SORT.B3S.

W każdym modelu udostępniania cena zależy od liczby aktywnych abonentów rozliczanych w Systemie, cena za pojedynczego abonenta jest taka sama niezależnie od liczby wszystkich abonentów Operatora.

System oferujemy w następujących modelach udostępniania:

 • Tradycyjna licencja

Operator kupuje licencję oraz zapewnia infrastrukturę sprzętową
Wsparcie techniczne i dostęp do aktualizacji świadczone jest w ramach odrębnej opłaty.

 • Subskrypcja

Klient zapewnia infrastrukturę sprzętową, ale nie kupuje licencji.
Udostępnienie zawsze aktualnej wersji systemu w ramach subskrypcji jest płatne w ramach miesięcznych opłat przez cały okres korzystania.

 • SaaS

Klient korzysta z zawsze aktualnej wersji systemu działającej w zasobach dostawcy płacąc miesięczną opłatę za dostęp.